Anunt grup tinta

Citeste: Anunt grup tinta

BIBLIOGRAFIE 


Reglementări comunitare: 
1. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime, precum si de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european, Fondul de coeziune si Fondul european pentru pescuit si afaceri maritime si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
2. Regulamentul (UE) nr. 1046/2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
Reglementări naționale: 
1. O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
2. H. G. nr. 52/2018 privind organizarea si funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordonanţă de Urgenţă nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996.
4. Acordul de parteneriat 2014-2020;
5. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei nr. C(2015) 1287 final din 25.02.2015;
6. O.U.G. nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute ȋn obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ghidul Solicitantului – Condiții Generale Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020;
8. Codul muncii – Legea 53/2003 Republicată;
9. Legea -cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 10. Manualul beneficiarului POCU 2014-2020, publicat pe site-ul http://mfe.gov.ro.

Lasa un mesaj

Your email address will not be published. Required fields are marked*